17599 Lariat Lane, College Station, TX 77845

979-473-9034 info@texastheia.org